Ортопедски Болести / Одбрани Поглавија

Ортопедски Болести / Одбрани Поглавија
Коските во човековиот организам се јавуваат во различни форми. Покрајголемата разновидност во формата која ја презентираат, коските макроскопскиможе да се поделат на неколку групи: долги, кратки, плочести, ирегуларни(комбинација од претходните групи) и сезамоидни коски. Долгите коски сеодликуваат со метафизарни и епифизарни краишта и централен долг дијафизарендел, со масивна кортикална обвивка и медуларен канал со спонгиозно коскеноткиво и коскена срцевина. (хумерус, фемур, тибија, метакарпални, метатарзалникоски, коските на фалангите и др.) За разлика од нив, кратките коски како например карпалните, тарзалните и прешленските тела, се одликуваат со малиразлики во димензиите во различни правци. Плочестите коски како скапулата истернумот, се во една димензија многу пократки отколку во другите две димензии.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir