Edebi Metinlerin İncelenmesi ve Öğretimi

Edebi Metinlerin İncelenmesi ve ÖğretimiHazırladığımız bu kitap, ilköğretimden lise sona kadar Fransa’da ve Türkiye’de anadili ve edebiyat dersi program hedeflerini, ders kitabı içeriklerini, öğretim yöntem ve tekniklerini, farklı okuma yaklaşımlarını, alıştırma etkinliklerini, metin inceleme yöntemlerini ve yaratıcı metin üretme çalışmalarını ve uygulama örneklerini ele almakta, başarılı bir edebi metin incelemesi ve edebiyat öğretimi için izlenebilecek stratejiler önermektedir. Kitabın, edebi metin incelemesi, öğretimi, üretimi ve ifade becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunacağı kanısındayız.Bu yapıtın hedef kitlesi,…

"Edebi Metinlerin İncelenmesi ve Öğretimi"

Ortaçağda Eğitim Felsefesi

Ortaçağda Eğitim FelsefesiOrtaçağ’da eğitim felsefesi anlayışları çerçevesinde kendi dönemlerine olduğu kadar, daha fazla geleceğin dünyasına ışık tutan büyük düşünürler; insan olmanın yücelik ve bu yüceliğin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle bizlere aydınlık yolları gösteriyorlar.Yanlış bir genel kanıyla ‘Karanlık Ortaçağ’ diye adlandırılan bu uzun dönemde topluma yol gösteren düşünürler; insana herşeyden önce kendini ve bir parçası olduğu evreni tanıtmaya ve böyle bir bilinçlendirmenin arkasından doğal olarak gelecek olan kendine ve tüm evrene sevgi ve saygıyı beslemeyi öğretiyorlar. Öyle…

"Ortaçağda Eğitim Felsefesi"

Eğitim ve Okul Yönetimi

Eğitim ve Okul Yönetimiİlköğretimden yükseköğretime birçok kişinin belirli makamlara, yönetimle ilgili hazırlık ve donanım sahibi olarak gelmeleri gerekir. Prof. Dr. İrfan Erdoğan, eğitim ve okul yönetimi üzerine yazdığı bu kitapta, YönetimYönetici ve liderYönetim süreçleriEğitim yönetimiOkul yönetimiEğitim ve Okul yönetiminin süreçleriOkul yöneticiliği konuları hakkında eğitim ve okul yöneticilerine, yönetici adaylarına ve hatta yönetim ve işletme bilimi uzmanlarına, eğitim yönetiminin temel ilke, teknik ve yaklaşımlarını sunmaktadır.

"Eğitim ve Okul Yönetimi"

Eğitimde Etik

Eğitimde EtikFelicity Haynes, bu kitabında eğitim uygulamalarında ortaya çıkan etik sorunları ve ahlâki yargının ölçütlerine ilişkin soruları hem teorik hem de pratik düzlemde ele alıyor. Eğitimde Etik, eğitimcilerin ve öğrencilerin kendi anlayış ve uygulamalarının etik yönü üzerinde derinlemesine düşünmesine yardım etmek ve onlara, çok farklı varsayımları olabilecek insanlarla diyalog kurarken eylemlerinin uygunluğunu tartışma fırsatı vermek üzere tasarlanmış. Bu amaç doğrultusunda Haynes bir yandan eğitimcilerin kendi fikir, eylem ve seçimlerinin etik yönlerini değerlendirmelerine yardımcı olacak teorik…

"Eğitimde Etik"

Örgütlerde Değişim ve Öğrenme

Örgütlerde Değişim ve ÖğrenmeKitabımızın üç ana kısımdan oluştuğunu söylemek mümkündür. İlk kısım-da değişim, öğrenme ve öğrenen örgüt kavramları derinlemesine ve alanda yapı-lan kuramsal incelemelere referansla iki bölüm olarak ele alınmaktadır. İkinci kısımda değişim ve öğrenme kavramları yenilik yayılımı, bilgi yönetimi ve sosyal ağ düzenekleri ile ilişkilendirilmektedir. Son kısımda ise kitabın ana inceleme konusu iki güncel konu bakımından, örgütsel vatandaşlık davranışı ve kaotik ortamlarda değişim, ele alınmaktadır.Birinci kısımdaki iki bölümde temel kavram ve tanımların ardından örgüt-sel…

"Örgütlerde Değişim ve Öğrenme"

Avrupa Eğitim Tarihi & Genel Bir Bakış

Avrupa Eğitim Tarihi & Genel Bir Bakış…Baldıran hazırlanırken, Sokrates flütle yeni bir ezgi öğreniyormuş. ‘Ne işine yarayacak?’ diye sormuşlar. Sokrates, ‘Ölmeden önce bu ezgiyi öğrenmeye’ demiş…Avrupa Eğitim Tarihi, eğitim alanında etkili olmuş birçok düşünür ve akımı özetleyen bir kitaptır. Burada, ayrıntılara inilmeden fakat eğitim tarihiyle ilgili olarak genel ve bütünlüklü bir fikir sunulmaktadır. Herşeyden önce eğitimin tek bir boyutunun olmadığı birbirini besleyen birçok aşamadan geçerek günümüze kadar nasıl geldiği tezi didaktik biçimde özetlenmektedir.Antikler, eğitimi beden…

"Avrupa Eğitim Tarihi & Genel Bir Bakış"

Dil Gelişimi ve Dil Politikası

Dil Gelişimi ve Dil PolitikasıYirminci yüzyıl psikolojisinin ağırlıklı olarak uy-gulamaya koyduğu öğretme ve öğrenme teorilerin-deki davranışçı stratejilerin, insanı, şartlanma çeşit-leriyle öğrenen bir varlık durumuna indirgediği söylenebilir. Bu anlamda dilin, öğretim programla-rının uygulama sürecinde başarılı bir şekilde kulla-nıldığı da açıktır. İnsanın öğrenmesi ve öğretme-sinde kavram, kelime ve anlam öğrenmesi ve öğ-retmesi ancak diil ile gerçekleşebilmektedir.Bütün konu alanlarındaki öğretim programlarının uygulanmasında başarılı olmanın anahtarı, kullanı-lan dildir. Böyle bir güç, okullarda bir dil politika-sını ve bütün ders öğretmenlerinin…

"Dil Gelişimi ve Dil Politikası"

Feminist Hareket İçerisinde Felsefi Akımlar

Feminist Hareket İçerisinde Felsefi AkımlarBu metin, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da süregitmekte olan devrimin önderlerinden biri tarafından kaleme alınmıştır. Anuradha Ghandy, bugün dünyanın fırtına merkezlerinden yükselen proleter feminizm akımının başlıca kuramcılarındandı. Geçmişten günümüze kadın hareketi içerisindeki türlü akımların kısa ve eleştirel bir incelemesi niteliğindeki Feminist Hareket İçerisinde Felsefi Akımlar da proleter feminizmin temel metinlerinden biri kabul edilmektedir. “Yazıları incelerken, önemli bir bilim insanı ya da akademisyen olabilecekken vicdanını bastıramamış ve etrafında gördüğü korkunç adaletsizlikler hakkında…

"Feminist Hareket İçerisinde Felsefi Akımlar"

Anti-Faşizmin Estetiği 1945 Sonrası İtalyan Sinemasında Faşizm Eleştirisi

Anti-Faşizmin Estetiği 1945 Sonrası İtalyan Sinemasında Faşizm EleştirisiSinema modernizmin en özgürlükçü buluşlarından biri olarak, kimsenin kimseyi ezmediği bir dünya hasretinin, tekniğin imkânlarıyla gönüllere taht kurmasını sağlayabilir. Bu tahtın bahtını yapmak için, kökenlerini Griffith’in tek bir görüşü hiçbir şekilde sorgulamaksızın kabul ettirmeye dayalı estetik anlayışından alan Hollywood’un klasik anlatı sinemasının alışkanlıklardan kopuş gerekir. Bu kopuş sanat ve estetik hakkında ilkçağlardan itibaren süregiden “güzel”, “gerçek”, “iyi” kavramlarına dair bir bakış açısı yaratmakla başlar. Sinemada faşizm eleştirisinin estetik politikası…

"Anti-Faşizmin Estetiği 1945 Sonrası İtalyan Sinemasında Faşizm Eleştirisi"

Buram Buram Kuram

Buram Buram KuramBoğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tonguç Rador’un bu kitabı evrensel fizik sabitleri, kütleçekim, genel görelilik, kuantum alan kuramı, nedensellik ve yapay zekâ gibi başlıklarda kısa ve özlü yazılardan oluşmaktadır. Yıllardan 1919, aylardan Mayıs. I. Dünya Savaşı biteli henüz altı ay olmuş. 20 yüzyılın en uzun sürecek güneş tutulmalarından birini izlemek ve düşman ülkenin bilim insanı Einstein’ın yakın geçmişte önerdiği kütleçekim kuramını sınamak için İngiliz Arthur Eddington Afrika yakınlarındaki Principe Adası’na…

"Buram Buram Kuram"

İsviçre (Basel) Okul Sistemi & Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model

İsviçre (Basel) Okul Sistemi & Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Modelİsviçre, Avrupa Birliğine üye olmayan bir orta Avrupa ülkesidir. Güçlü ekonomisi, bir çok alanda olduğu gibi eğitimde de kendisini göstermiştir. Okullarda, demokratik sınıf, demokratik okul, demokratik toplum anlayışı hakimdir. İsviçre toplumunda olduğu gibi okullarda da çok kültürlülük rahatlıkla gözlenebilmektedir. Farklı kültürler, İsviçre vatandaşlığında ortak değer olarak bütünleşme ktedir. İlkokuldan İtibaren çocuklar, bir üst öğrenim için yönlendirilmeye başlanır. Sürekli geçiş olanaklarının açık tutulduğu okul basamakları, Öğrencilerin…

"İsviçre (Basel) Okul Sistemi & Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model"